اخبار

هزینه سرمایه و قدرت رقابت بنگاهی : نیاز ایران به ابزارهای مدرن تامین مالی و سرمایه گذاری

هزینه سرمایه و قدرت رقابت بنگاهی : نیاز ایران به ابزارهای مدرن تامین مالی و سرمایه گذاری
1398/06/12

 هزینه سرمایه و قدرت رقابت بنگاهی : نیاز ایران به ابزارهای مدرن تامین مالی و سرمایه گذاری
دکتر پیمان مولوی

در جلسه دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۸ به دعوت دکتر پدیدار ریاست کمسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای صحبت در خصوص هزینه سرمایه و قدرت رقابت بین بنگاهی صحبت کردم.
ابتدا در خصوص اندازه سرمایه در جهان توضیحاتی ارایه دادم ، اندازه بازار شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، بازار های طلا و سرمایه ، اندازه بازار بدهی ، بازار مسکن و اوراق مشتقه.
توضیح دادم که چگونه این منابع در اختیار کشورها و شرکته قرار می گیرد و به سیستم رتبه بندی اعتباری بین المللی اشاره شد، همچنین بهسیاست بهره در کشورهای اطراف ایران و تاثیر آن بر هزیه سرمایه و قدرت رقابت بین بنگاهی شرکتهای ایران.
امیدوارم روزی درک درستی از اقتصاد جهانی در اقتصاد ایران حاکم شود.