سمینارها

سمینارهای تحلیل های مالی مبتنی بر روشهای اعتبار سنجی نوین در بانک ملی برگزار گردید

سمینارهای تحلیل های مالی مبتنی بر روشهای اعتبار سنجی نوین در بانک ملی برگزار گردید
1395/09/01

آشنایی کارشناسان بخش های بررسی طرح ها و اعتبارسنجی بانک با آخرین متد ها و روشهای تحلیل مالی مبتنی بر سرمایه در گردش,

 در این سمینار ها سعی ما بر آشنایی کارشناسان بخش های بررسی طرح ها و اعتبارسنجی بانک با آخرین متد ها و روشهای تحلیل مالی مبتنی بر سرمایه در گردش می باشد.
بسیاری از بانکها برای تشخیص مشتریانی که توانایی بازگشت وام های سرمایه در گردش و یا بلند مدت را دارند دچار مشکل هستند و متاسفانه رقم بالای مطالبات مشکوک الوصول بانکها نیز موید این نکته است.
ما در بانک ملی سعی کردیم تا دید کارشناسان را نسبت به اعتبارسنجی و پایایی شرکتها تغییر دهیم و نگرش آنها را با ایجاد دانش نوین و روشهای اجرایی تغییر دهیم.
سفر ما در تحلیل های مبتنی بر سرمایه در گردش از تحلیل مدل های سرمایه در گردش آغاز می شود و با تحلیل های چرخه های عملیاتی ادامه می یابد.
تحلیل های دوپونت از سایر تحلیل های ما برای رسیدن به زبانی مشترک با کارشناسان بانکی است، پس از کسب زبان مشترک ما بر روی مدل های رشد بنگاه مبتنی بر Sustainable Growth Management متمرکز می شویم، پتانسیل رشد های پایدار به ما کمک میکند تا شرکتهایی که کمتر ازاندازه رشد کرده اند و یا شرکتهایی که بیش از اندازه رشد کرده اند رصد کنیم و هر کدام از مدل ها را برای درک بهتر ماندگاری آنها تحلیل نماییم.
اگر دریابیم کدام شرکتها ماندگارند امکان دستیابی بازپرداخت اصل و فرع منابع بانکی بیشتر و بیشتر می شود، نسبتهای مالی عادی دیگر جوابگوی تحلیل هایی با پیچیدگی شرایط حال حاضر شرکتها در ایران نیستند.
در آخرین گام تحلیل را به سمت ساختار سرمایه و هزینه ساختار سرمایه می بریم و استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری بنگاه ها را مبتنی بر میانگین موزون هزینه سرمایهWACC  می سنجیم.