سمینارها

برگزاری سمینار مدیریت مالی نوین برای اعضای هیات مدیره و مدیران گروه صنعتی رشد صنعت

برگزاری سمینار مدیریت مالی نوین برای اعضای هیات مدیره و مدیران گروه صنعتی رشد صنعت
1395/10/01

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت رشد صنعت، سمیناری تحت عنوان ” مدیریت مالی نوین برای اعضای هیات مدیره و مدیران ” در مورخ 26آذر ماه 1395 در این واحد صنعتی برگزار نمودند


در این سمینار که با حضور مدیران و اعضاء هیئت مدیره برگزار گردید، دکتر مولوی با اشاره به اینکه اعضای هیات مدیره به عنوان بازوی ناظر بر فعالیت های شرکت همواره در جهان نقش کلیدی در کنترل راهبری شرکتها ایفا می نمایند گفتند که مباحث مالی و سرمایه گذاری و تامین مالی برای شرکتها جزو مباحث مهم و کلیدی است و دید نظارتی قوی برای آنها نیاز است.
هدف از برگزاری این سمینار ارایه دیدگاه هایی متفاوت با دیدگاه مدیران مالی و مدیران عامل با وسعت  دید استراتژی های مالی سازمان برای اعضای هیات مدیره بوده است
برخی از عناوینی که ایشان در این سمینار یک روزه در موردشان به بحث پرداختند به شرح ذیل می باشد:

تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای   WACC Analysis 
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی  Index EVA 
تحلیل رشد Sustainable Growth Index
بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار Sustainable Growth Model Budgeting 
تحلیل مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای 
استراتژی های تامین مالی
استراتژی های سرمایه گذاری
استراتژی های سرمایه در گردش
آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت D Pont Formula and return index
تحلیل حاشیه سود Margin Analysis
تحلیل گردش دارایی ها Asset Turn over Analysis
تحلیل اهرم Leverage Analysis
تحلیل بازده دارایی ها ROA Analysis
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام ROE Analysis