سمینارها

سمینار روش های تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران

سمینار روش های تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران
1396/05/17

آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری مرکز آموزش بارگانی سمیناری تحت عنوان روش های تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های ایرانی در دوران جدید اقتصاد ایران و به سخنرانی دکتر پیمان مولوی در تاریخ 11 مرداد برگزار کرد.
دکتر مولوی با اشاره به اهمیت صورت های مالی  عنوان کردند که بدون داشتن صورت های مالی مبتنی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در شرکتهای ایرانی بسیار مردد خواهند بود پروسه سرمایه بسیار کند پیش خواهد رفت
همچنین سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی بین المللی برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه ها، طرح ها و شرکت ها نیازمند داشتن اطلاعات مالی هستند و این اطلاعات می بایست با چهارجوب های بین المللی برای آنها تهیه گردد 
لذا مهمترین پلت فرم اجرایی برای ارائه داده های مالی استفاده از استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که به تازگی در کشور ما برای برخی مؤسسات مالی و بانکها اجباری گشته است.
این کارگاه یک روزه با طرح سوال و جواب هایی از سوی شرکت کنندگان به پایان رسید.
تصویر شماره یک:

تصویر شماره دو:

تصویر شماره سه: