اصطلاحات و مفاهیم تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی

اصطلاحات و مفاهیم تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی


اهداف سمینار:
مذاکره با طرفهای خارجی  به خودی خود سخت و طاقت فرساست ، حال اگر موضوع مذاکرات تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد استرس مدیران و مدیران ارشد بیشتر و بیشتر می گردد . تغییرات شدید مفاهیم در جهان کنونی فاینانس و سرمایه گذاری می طلبد تا مدیران شرکتها و کارشناسان حداقل با مفاهیم کلیدی فاینانس و سرمایه گذاری در فضای بین المللی آشنا باشند .
سعی ما در این سمینار ها آشنایی شما با کلمات کلیدی و مفاهیم کلیدی فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد اجرایی برای مذاکرات کنونی و آتی شما می باشد.

محتوی  سمینار :
مفاهیم تامین مالی بین المللی
مفاهیم سرمایه گذاری
مفاهیم تحلیل های مالی
مفاهیم استراتژی های مالی

مخاطبین سمینار:
مدیران ارشد. کارشناسان ارشد مربوط به حوزه مالی و اعتباری و سرمایه گذاری

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
به روز شدن با مفاهیم تامین مالی و سرمایه گذاری و تسلط بر کلمات کلیدی که باید در مذاکرات بین المللی داشته باشید.

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت 

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House