مدیریت مالی نوین شرکتهای ایرانی مبتنی بر استراتژی های سرمایه گذاری و استرا تژی سرمایه در گردش

مدیریت مالی نوین شرکتهای ایرانی مبتنی بر استراتژی های سرمایه گذاری و استرا تژی سرمایه در گردش


اهداف سمینار:
مدیران مالی شرکتها در ایران به سبب مباحث مالیاتی ، بیمه و مکانیزم های حسابرسی و حسابداری ، قسمت عمده زمان خود را به مباحث جاری اختصاص می دهند و در حوزه استراتژی و ارایه راه کارهای خلاقانه ناکام باقی می مانند، این وضعیت موجب گردیده است که مدیران عامل خود وظیفه طرح ریزی استراتژی های مالی را به عهده بگیرند که خود به مرور موجب تنزل درجه مدیران مالی می گردد.
هدف از برگزاری سلسله سمینار های مدیریت مالی برای مدیران مالی آشنایی آنها با مفهوم  های مدیریت مالی نوین ، و تبدیل شدن آنها به استراتژیست های مالی است . 

محتوی  سمینار :
تحلیل سرمایه در گردش Working Capital Analysis
تعریف کیفیت سود و سودآوری Profitability Index
تحلیل گردش عملیات Operation Cycle Analysis 
آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت D Pont Formula and return index
تحلیل حاشیه سود Margin Analysis
تحلیل گردش دارایی ها Asset Turn over Analysis
تحلیل اهرم Leverage Analysis
تحلیل بازده دارایی ها ROA Analysis
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام ROE Analysis
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی  Index EVA 
تحلیل رشد Sustainable Growth Index
بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار Sustainable Growth Model Budggeting 
تحلیل مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای 
تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای  sAnalysi WACC 
تحلیل Operating Expense Ratio OER
تحلیل های مبتنی بر مدل رشد Sustainable Growth Rate analysis
تحلیل های ساختار سرمایه و هزینه ساختار سرمایه شرکتها Weighted Average Cost of Capital
چگونگی محاسبه بازده بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام 
چگونگی محاسبه بازده بازده مورد انتظار بدهی ها
تحلیل هزینه سرمایه در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
۳ استراتژی اساسی تامین مالی، سرمایه گذاری و سرمایه در گردش
تحلیل های تجدید ساختار و عوامل موثر بر آن
تحلیل استراتژی های تامین مالی و اهمیت ساختار سرمایه 
تحلیل استراتژی های تامین مالی و رابطه آن با ریسک پذیری صاحبان سهام عمده
تحلیل سیاست های سود تقسیمی
تحلیل های ریسک ارز
تحلیل های مدیریت نرخ بهره
تحلیل سیاست سود تقسیمی Dividend Policy 

مخاطبین سمینار:
مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی 

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی مدیران مالی  با مفهوم  های مدیریت مالی نوین ، و تبدیل شدن آنها به استراتژیست های مالی است . 

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار:درون سازمانی In House