دوره مهارتهای پرزنت (ارایه) مطالب در حوزه مالی و سرمایه گذاری

دوره مهارتهای پرزنت (ارایه) مطالب در حوزه مالی و سرمایه گذاریاهداف سمینار:
در تمام سالهایی که در ایران مشغول به تدریس مباحث مالی ، تامین مالی  و سرمایه گذاری بوده ام در تمامی سطوح (شرکتها ، موسسات اموزش عالی ، مراکز تخصصی آموزشی) یک معضل بزرگ برای شرکت کنندگان وجود داشته است و آن نحوه ارایه مطالب و تحلیل ها در مقابل مدیران، سایر کارشناسان بوده است.
ما در سلسله سمینار های مهارتهای پرزنت (ارایه) مطالب در حوزه های مالی و سرمایه گذاری برآنیم تا این مهارت را که جزو کلیدی ترین مهارتها در ارتقای شغلی و ارضای روحی کارمندان و مدیران است بدانها با آخرین متد های دانشگاه هایی نظیر مدرسه بازرگانی لندن ، دانشگاه اسکس ارایه نماییم.

محتوی  سمینار :
اماده سازی مطالب
چه مطالبی را باید ارایه دهیم و از ارایه چه مطالبی پرهیز نماییم.
زبان بدن و اهمیت ان در ارایه مطالب
روانشناسی جلسات
چرا نیاید از تم های عادی در پرزنت استفاده کرد؟
تمرین های گروهی و بازی های ارایه مطالب تحت فشار
تمرین ایجاد روند و پیشروی استاندارد 

مخاطبین سمینار:
مدیران ، کا شناسان و تمامی علاقمندان

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
ارتقای شغلی ، افزایش درآمد

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House