شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

در راستاي اهداف و مسؤوليتهاي محوله درزمينه برنامه‌ريزي، مكانيابي، تهيه گزارشات‌ توجيهي، تملك ‌اراضي طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني جهت آماده‌سازي اراضي و ايجاد امكانات زيربنائي مورد نياز به منظور ايجاد بستري مناسب براي تسريع دراستقرار صنايع درشهرستان‌هاي مختلف استان درقالب ايجاد شهركهاي صنعتي مصوب متمركز نموده‌ است .
موقعيت استقرار شهركها و نواحي صنعتي استان مركزي
استان مركزي باتوجه به عواملي مانند : برخورداري از صنايع بزرگ و مادر با ويژگيهاي فوق العاده فني ‌وتخصصي؛ تجربه چهاردهه استقرار و توسعه صنعتي صنايع بزرگ و كوچك متعدد ؛برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و همجواري با قطبهاي جمعيتي و صنعتي مهم؛ قرارگيري در كريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور حمل و نقل بين المللي شمال جنوب و محورهاي ارتباطي شرق غرب كشور و مسير راه آهن سراسري ؛ قرارگيري در مسير خطوط اصلي انتقال و تأمين انرژي ( نفت ، گاز و برق ) كشور ؛ وجود منابع و ذخاير معدني فراوان فلزي و غيرفلزي ؛ امكان ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي به دليل غني بودن منطقه از نظر برخي محصولات ؛ پايين بودن خطر زلزله دراغلب مناطق استان ؛ وجود مراكز علمي ، آموزشي ، تحقيقاتي ، پارك علم وفناوري ومراكز رشد ICT، وجود نيروي كارمتخصص ، باتجربه و كارآزموده و… از استانهاي برخوردار و داراي مزيت براي سرمايه گذاري بوده و اين عوامل و بسياري از پارامترهاي ديگر موجب استقبال روز افزون صنعتگران وسرمايه گذاران صنعتي بمنظور استفاده بهينه از امكانات وخدمات زيربنائي درشهركهاي صنعتي استان شده واين شهركها را ازاين حيث بااقبال مناسبي روبرو كرده است به گونه اي كه ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و توسعةشهركهاي موجود را اجتناب ناپذير نموده است .
درحال حاضر شهرك صنعتي مصوب در سطح استان با پراكندگي مناسب وجود دارد و هريك از شهرستانهاي استان داراي حداقل يك شهرك صنعتي بوده و دراين ميان شهرستان اراك با سه شهرك ، شهرستان ساوه و زرنديه هركدام با سه شهرك بيشترين فراواني را ازحيث تعداد شهركهاي صنعتي دربين ساير شهرستانهاي استان دارا مي‌باشند . همچنين 16 ناحيه صنعتي مصوب مستقر در استان تحت پوشش اين شركت قرار دارد.

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی سمیناری تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت خلاق محور نو آور برگزار کردند
همچنین ایشان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و به همت گروه رهنمون صنعت شیده سمیناری تحت عنوان آشنایی با تهیه پکیج های سرمایه گذاری با رویکرد ارایه اطلاعات بهینه و در سطح بین المللی به شرکای تجاری و شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی با حضور مدیران عامل، مدیران برنامه ریزی ، مدیران توسعه بازار، مدیران تامین مالی و سرمایه گذاری در این شرکت برگزار نمودند


بیشتر از این سمینارها بخوانید: 
برگزاری سمینار استراتژیهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در موسسه خلاق محور نوآور اراک

دکتر پیمان مولوی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی کارگاهی تحت عنوان استراتژی های تامین مالی و سرمایه گذاری با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه در روز پنجشنبه 7 بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز

برگزاری سمینارتهیه پکیج های سرمایه گذاری برای شرکتهای ایراني در استان مرکزی و در گروه رهنمون صنعت شیده

آقای دکتر مولوی روز سه شنبه مورخ 10 اسفند سال جاری، برای اولین بار در استان مرکزی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان شهرکهای صنعتی ایران، اتاق بازرگانی ایران و به همت گروه رهنمون صنعت شیده کارگاه تخصصی تهیه پکیج های سرمایه گذاری برای...