سمینارها

برگزاری سمینار حاکمیت شرکتی در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران نمایندگی اصفهان

برگزاری سمینار حاکمیت شرکتی در مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران نمایندگی اصفهان
1401/07/02

 آکادمی دکتر مولوی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران نمایندگی اصفهان
 
در مورخ 14 شهریور ماه 1401 سمیناری تحت عنوان حاکمیت شرکتی برگزار نمود

موضوعات مورد بررسی این سمینار تحت عنوان حاکمیت شرکتی: 

· چرا باید مالکیت و مدیریت از هم تفکیک شوند؟
· مفهوم حاکمیت در شرکت به چه معناست ؟
· چگونه حاکمیت در سطوح عمودی یک شرکت جاری میشود؟
· مبانی قانونی و عرفی برای اداره کردن یک شرکت چیست؟
· چرا شرکت هیات مدیره دارد؟ تعداد و ترکیب مناسب اعضا چیست؟
· چرا شرکت یک مدیر عامل دارد ؟
· وظایف هیات مدیره چیست ؟
· وظایف مدیر عامل چیست؟
· تضاد منافع در ساختار حاکمیت شرکت چگونه مدیریت میشود؟
· ساختار مناسب جهت استفاده بهینه از توانمندیها چیست؟
· راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از سوء استفاده و تضییع حقوق سهامداران چیست؟
· اعضای هیات مدیره چگونه باید انتخاب شوند؟