سمینارها

برگزاری کارگاه مشارکت عمومی و خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان

برگزاری کارگاه مشارکت عمومی و خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان
1397/07/18

 آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان کارگاهی تحت عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مبتنی بر مدل های موفق کشورهایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور و ... برگزار نمودند 
مبحث مشارکت عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه ها در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است ، سازمان برنامه ایران نیز این روش را در بین روشهای تامین مالی و اجرایی خود گنجانده است ، آنچه مولوی در ایران سعی در تعمیق آن دارد درک ماهیت مشارکت عمومی و خصوصی جدای از بخشنامه های دولتی و دستورالعمل های جاریست، آنچه که موجب پیروزی آن خواهد شد درک موقعیت ریسکی اقتصاد ایران برای ورود بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی و نحوه تقبل ریسکها و ارایه خدمات و گارانتی های معتبر است، در غیر این صورت و با عدم تقسیم و تقبل ریسکهای اقتصادی ایران مدل مشارکت عمومی و خصوصی نیز آینده خوبی نخواهد داشت و با بخشنامه ها به جایی نخواهد رسید.  
مشارکت عمومی و خصوصی روشی بسیار موفق برای تامین مالی زیرساختهای کشوری در تمام جهان است، اما همانند بسیاری از موارد به سبب عدم درک عمیق مفاهیم و سعی در بومی سازی این ابزار را نیز امیدوارم به سرنوشت ابزارهای مدرن دیگر تامین مالی دچارنکنیم
مدل کره جنوبی بسیار درس آموز و جذاب است و امیدوارم از جهان اطراف یادبگیریم