Focus Iran Summit

کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که نخستین کنفراس بزرگ سرمایه گذاری طی سال جاری بود، با حضور هیئت چند ده نفری از کشورهای اروپائی و مقامات مختلف اقتصادی و شرکت های صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشورمان در محورهای سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی، دریائی، بندر، بانکداری و موسسات مالی, حمل و نقل, ICT , صنعت و معدن و پروژه های بزرگ عمرانی در روزهای 6 و 7 مهرماه  ماه سال 95 در هتل اسپیناس تهران برگزار شد
در این کنفرانس دو روزه که به منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی کشور و با حضور سرمایه گذاران مختلف کشورهای اروپایی برگزار شد، بیش از 700 بسته سرمایه گذاری ارائه گردید
در این همایش آقای دکتر پیمان مولوی در مورد عناوینی چون موقعیت جدید اقتصادی ایران در دوران پس از برجام، اصلاحات ساختاری، مسائل مالی ایران، رتبه بندی اعتباری به سخنرانی پرداختند

بیشتر از این کنفرانس بخوانید: 
کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران Focus Iran Summit

در این کنفرانس دو روزه که به منظور ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی کشور و با حضور سرمایه گذاران مختلف کشورهای اروپایی برگزار شد، بیش از 700 بسته سرمایه گذاری ارائه گردید...