مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

به عنوان یک بستر آموزشی اجرایی خود را شریک و مسئول در توسعه رشد پایدار کشورمان از طریق ارایه آخرین مباحث مورد نیاز در حوزه های مالی، تامین مالی، سرمایه گذاری و کسب و کار می دانیم.
ارایه سمینار های تخصصی در بالاترین سطح علمی و اجرایی، بزرگترین رسالت اجتمایی ما در آکادمی می باشد.