رتبه بندی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ با استفاده از کیفیت سود

رتبه بندی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ با استفاده از کیفیت سود


 اهداف سمینار:
در شرکتهای هلدینگ و یا گروه شرکتها همواره مدیریت سرمایه در گردش و چوخش بهینه آن مد نظر تحلیلگران مالی و مدیران ارشد و البته سهامداران آنهاست، و چرخش بیشتر سرمایه در گردش ثروت بیشتری برای سهامداران ایجاد می نماید.
مبتنی بر دیدگاه کیفیت سود رابطه مستقیمی با نحوه و سرعت گردش سرمایه در گردش دارد و ما در این سمینار سعی بر آن داریم تا شما را با روش رتبه بندی دورون گروهی آشنا نماییم که همواره بهترین و ضعیفترین شرکتها در استفاده از سرمایه در گردش مشخص باشد و کیفیت سود مشخص باشد تا در صورت لزوم شرکتهای کندتر از چرخه خارج و سرمایه در گردش مورد نیاز به شرکتهایی با سرعت بالا در استفاده از سرمایه برسد.

محتوی  سمینار :
کیفیت سود چیست؟
مبانی نظری تحلیل شرکتها مبتنی با کیفیت سود
مدل سرمایه در گردش و اهمیت آن در تحلیل شرکتها
چرخه های عملیاتی
تحلیل های مبتنی بر بازده
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی
میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتها WACC
استراتژی و مدیریت رشد پایدار شرکتهاSustainable Growth Management
استراتژی تامین مالیFiannce Strategy
استراتژی سرمایه گذاریInvestment Strategy
استراتژی سرمایه در گردشWorking Capital Strategy

مخاطبین سمینار:
مدیران عامل، مدیران مالی ، کارشناسان ارشد حسابداری مدیریت

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی با نوین ترین روشهای تحلیل شرکتی

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House