مدیریت مالی کسب و کار های کوچک و نو بنیاد

مدیریت مالی کسب و کار های کوچک و نو بنیاد


 اهداف سمینار
مدیران عامل به عنوان ارکان اجرای سازمانها نیازمند ارتقای دانش مالی بوده و بدون ارتقای دانش مالی تصمیم گیری های بهینه برای سازمان امری سخت خواهد بود، چه بسا تصمیماتی که امروز گرفته می شود سازمان را در سالهای آتی با مشکلات بزرگی رو در رو نماید، همچنین مدیران عامل جهت مدیریت مالی و نظارت بر عملکرد تیم مالی نیازمند افق دید در سطح مدیریتی می باشند.
سمینار های تخصصی ما برای آن طراحی گردیده است که مدیران عامل را با دیدگاه های نوین مالی آشنا نماید تا آنها با درایت بیشتری اقدام به تصمیم گیری در سه حوزه استراتژی های سرمایه گذاری، تامین مالی و سرمایه در گردش نمایند.

محتوی  سمینار :
تحلیل سرمایه در گردش Working Capital Analysis
تعریف کیفیت سود و سودآوری Profitability Index
تحلیل گردش عملیات Operation Cycle Analysis 
آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت D Pont Formula and return index
تحلیل حاشیه سود Margin Analysis
تحلیل گردش دارایی ها Asset Turn over Analysis
تحلیل اهرم Leverage Analysis
تحلیل بازده دارایی ها ROA Analysis
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام ROE Analysis
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی  Index EVA 
تحلیل رشد Sustainable Growth Index
بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار Sustainable Growth Model Budggeting 
تحلیل مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای 
تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای   WACC Analysis

مخاطبین سمینار:
مدیران مالی ، معاونان مالی و اقتصادی 

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
آشنایی مدیران مالی  با مفهوم  های مدیریت مالی نوین ، و تبدیل شدن آنها به استراتژیست های مالی است . 

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی In House